Vermogensstructurering

Financiële planning
Vermogensstructurering begint met een financiële planning. Daarvoor moet een juiste weergave worden gemaakt van de inkomens- en vermogenspositie. We gaan na wat de cliënt wil bereiken. Wat zijn doelstellingen zijn. Wat voor levensgebeurtenissen zich hebben voorgedaan of mogelijk (gaan) voordoen. Wordt er een bedrijf gestart, geherstructureerd of verkocht. Gaat er iemand trouwen, samenwonen of scheiden. Is er een hij of een zij die in de familie zo blij wordt verwacht. Zijn er al eerder kinderen geboren. Of geadopteerd. Hoe ziet de oudedagsvoorziening eruit. Wordt er vastgoed verworven. Zit er een verhuizing in de planning. Naar het buitenland misschien. Een fiscale emigratie naar België, Zwitserland, De Antillen of Monaco. Of van een buitenland terug naar Nederland. Naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Of is iedereen nog in goede gezondheid. Alive and kicking. Wat zijn de risico’s. Zowel privé als zakelijk.

Recessie-planning
Hoe is de rentabiliteit, de liquiditeit en de solvabiliteit? Staan er ratio’s onder druk en moet de cash-flow, de activa en de passiva beter worden gemanaged. Het kan zijn dat er een beheerste kostenreductie moet plaatsvinden, of dat er moet worden geherfinancierd. En het biedt kansen. Het zou wel eens het uitgelezen moment kunnen zijn om te kopen of over te nemen. Om betere voorwaarden uit te onderhandelen met leveranciers. Om interne werkprocessen te optimaliseren, systemen te herijken en tijd aan business development en opleiding te besteden.

Estate-planning
We kijken vooruit. Hopelijk ver vooruit. Ook naar de dag die onvermijdelijk komt. Wat wil de erflater nalaten. Wat wil hij doorgeven. En wat wil hij zijn erfgenamen meegeven. We kijken naar schenkingsmogelijkheden en testamentvarianten zodat het vermogen fiscaal vriendelijk kan overgaan. Moet er vermogen onder bewind worden gesteld. Een nalatenschap worden afgewikkeld. En is er vanwege bestendiging van de onderlinge (familie)verhoudingen behoefte aan een professionele executeur of bewindvoerder.  Misschien is het wenselijk dat er een fiscaal transparant open fonds voor gemene rekening komt waarmee familiekapitaal wordt afgezonderd met als doel het kapitaal over te dragen van de ene generatie naar de andere en waarbij een scheiding wordt aangebracht tussen de juridische eigendom (zeggenschap) en de economische eigendom (opbrengst). We betrekken bij de planning de persoonlijke omstandigheden van de cliënt en relevante financiële, juridische en fiscale aspecten. Het is vanwege wettelijke termijnen van belang om op tijd te beginnen met de planning. Ruim voordat die onvermijdelijke dag komt.

Pensioen-planning
Wil de cliënt eerder stoppen met werken. Of juist langer doorgaan. Een sabbatical. Wat reserveert hij nu voor als hij geen inkomen uit arbeid meer heeft. Bouwt hij op in eigen beheer. Wij helpen de cliënt met krijgen van zicht, helder zicht, op de situatie die zich voordoet als hij, statistisch althans, geen deel meer uitmaakt van de beroepsbevolking.

Bewind en executele
Wij treden op als bewindvoerder en executeur. Voeren het bewind over vermogen dat  de cliënt heeft verkregen krachtens erfrecht, door schenking of omdat hij minderjarig is of anderszins (tijdelijk) niet volledig bij machte.