Algemene Voorwaarden van Bloomsbury B.V.

 1. Bloomsbury B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die beoogt duurzame waarde te creëren voor haar cliënten. Zij doet dit door risicodragend te participeren, door het delen van kennis en het bieden van pragmatische ondersteuning. De vennootschap is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor in Den Haag.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bloomsbury B.V. aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
 3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bloomsbury B.V., ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op basis een vaste vergoeding per dag, een vaste vergoeding voor een gedefinieerd project, een voorschot per kwartaal, een vast percentage over het financieel belang, danwel aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Bloomsbury B.V. periodiek zullen worden vastgesteld, een en ander zoals uitgewerkt in de opdrachtbevestiging.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Bloomsbury B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Bloomsbury B.V. aansprakelijk is.
 7. De keuze van door Bloomsbury B.V. in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Bloomsbury B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Bloomsbury B.V. eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.
 8. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 9. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Bloomsbury B.V. voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Bloomsbury B.V. gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Bloomsbury B.V. bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.
 11. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Bloomsbury B.V. is onderworpen aan Nederlands recht.
 12. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.